Normes Ortográfiques

Les Normes Ortográfiques son el resultáu del llabor normativu entamáu en 1981, acabante acoyer l’Academia de la Llingua Asturiana aquel encamientu estatutariu pel que les fuerces polítiques la empobinaben a protexer l’idioma. De magar entós la escritura asturiana foi averándose, adulces, al modelu de llingua que facíen tresllucir les normes y qu’enxamás quixo contraponese a la bayura d’estilos que llibremente podíen encaxase nelli.

Dos finxos llendaron el facer normativu: d’un llau, el respetu al trabayu fechu y a la realidá llingüística; d’otru, l’apueste pola llibertá si asina s’afitaba una sienda amañosa pal idioma.

Ediciones de les Normes Ortográfiques:

Primer edición, Academia de la Llingua Asturiana, 1981.

Segunda edición, Academia de la Llingua Asturiana, 1985.

Amestadures (I), Academia de la Llingua Asturiana, 1987.

Amestadures (II), Academia de la Llingua Asturiana, 1988.

Conxugación de verbos asturianos, Academia de la Llingua Asturiana, 1989.

Tercer edición, Academia de la Llingua Asturiana, 1989.

Tercer edición correxida, Academia de la Llingua Asturiana, 1990.

Cuarta edición, Academia de la Llingua Asturiana, 1993.

Cuarta edición revisada, Academia de la Llingua Asturiana, 1996.

Quinta edición, Academia de la Llingua Asturiana, 2000.

Sesta edición revisada, Academia de la Llingua Asturiana, 2005.

Séptima edición revisada, Academia de la Llingua Asturiana, 2012. [BAXAR]